Disclaimer en privacy

Deze website is eigendom van Purpose Dogs vzw.

Contactgegevens

Purpose Dogs vzw
Adres: Seugensveld 25, 9260 Wichelen

e-mail: info@purpose-dogs.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

Purpose Dogs vzw is begaan met uw privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy te respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van zijn dienstverlening legt Purpose Dogs vzw gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummer en e-mailadres van de leden alsook gebruikersinfo over producten, diensten of activiteiten die door Purpose Dogs vzw worden aangeboden en werden gebruikt door u). Persoonsgegevens die Purpose Dogs vzw bekomt via e-mail, haar website, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax kunnen worden opgenomen in de databanken van Purpose Dogs vzw.

Purpose Dogs vzw gebruikt deze gegevens om u op de hoogte te brengen van producten, activiteiten en diensten van Purpose Dogs vzw. Opgeslagen gegevens kunnen worden gecombineerd met andere persoonlijke gegevens waarover Purpose Dogs vzw beschikt. Deze gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Deze gegevens worden bijgehouden tot vijf jaar nadat uw lidmaatschap werd stopgezet.

De meeste informatie op deze site is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Toch is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die eigen zijn aan de werking en dienstverlening  van Purpose Dogs vzw.

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Daartoe richt u zich tot Purpose Dogs vzw via info@purpose-dogs.be

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Purpose Dogs vzw, Seugensveld 25, 9260 Wichelen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen deze gegevens te corrigeren, aan te vullen of niet verder te gebruiken.

Purpose Dogs vzw verzamelt noch gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij Purpose Dogs vzw op voorhand uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites. Purpose Dogs vzw is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de desbetreffende websites.

Updates

Purpose Dogs  vzw behoudt het recht om zijn privacybeleid te wijzigen. Op deze webpagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website. Deze pagina is voor het laatste aangepast op 12 april 2018.

Gebruik van ‘cookies’

Purpose Dogs vzw maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schijf. In een cookie zit informatie opgeslagen over webpagina’s die u heeft bezocht. Er worden geen persoonsgegevens bijgehouden in deze cookies. Cookies worden toegepast om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Via www.purpose-dogs.be worden cookies geplaatst (door Google als deel van de Google Analytics-dienst, Google AdWords en het Google Display Netwerk). Purpose Dogs vzw gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers deze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website verbeteren. Hierdoor is het mogelijk dat u op andere websites advertenties te zien krijgt van Purpose Dogs vzw.)

Op onze website vindt u tevens buttons waarmee u webpagina’s kan promoten op sociale media: Facebook en Twitter. Ook via deze weg worden cookies geplaatst. Purpose Dogs vzw heeft daar geen invloed op. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook en Twitter om na te gaan wat zij via deze cookies met uw gegevens doen.

U kan het gebruik van cookies verhinderen en ze wissen via internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® en Chrome®. Hoe u dat kan doen, vindt u in de help-functie van uw browser.

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan Purpose Dogs vzw en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk beschermd. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van www.purpose-dogs.be enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Purpose Dogs vzw en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.

Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van de website kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Purpose Dogs vzw kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Purpose Dog vzw aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Purpose Dogs vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op www.purpose-dogs.be. Dit geldt zowel voor informatie die Purpose Dogs vzw zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. Purpose Dogs vzw is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website www.purpose-dogs.be bevat hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Purpose Dogs vzw aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Cresta Social Messenger
DOE EEN GIFT